Privacyverklaring

Draadzicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De contactgegevens vind je bij Contact.

Persoonsgegevens 

Draadzicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Draadzicht verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

  • Voor- en achternaam
  • Leeftijd en/of geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens in een plan van aanpak
  • Gegevens rondom dienstverband en/of arbeidsverleden, CV
  • Gespreksverslagen
  • Inhoud van communicatie
  • Bankrekeningnummer
  • Indien van toepassing gegevens van de werkgever voor facturatie:
   • Naam
   • Eventueel afdeling of kostenplaats
   • Adresgegevens
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

De website en/of diensten van Draadzicht hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Draadzicht kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Draadzicht zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Draadzicht, om deze informatie te verwijderen.

Doel en grondslag

Draadzicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het onderhouden van contact
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van nieuwsbrieven/mailings
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Beheer van het cliëntenbestand
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
  • Het bieden van begeleiding op maat en het vastleggen van voortgang
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
  • Het voeren van geschillen
  • Draadzicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Draadzicht verzamelt jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Draadzicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Draadzicht) tussen zit.

Ontvangers

De gegevens die Draadzicht ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

  • Programma’s Word en Excel
  • Google Formulieren voor intakes en aanvragen
  • Hostingpower Internet Services, welke de website en e-mail van Draadzicht host en e-mails opslaat op de servers van Hostingpower Internet Services
  • E-mailprogramma Mailchimp voor het verzenden van (geautomatiseerde) mailings
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Draadzicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Draadzicht hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Bij een cursus, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject geldt een bewaartermijn van 24 maanden na afronding. De reden hiervoor is om nazorg te bieden.

Voor nieuwsbrieven/mailings geldt een bewaartermijn tot het moment van uitschrijving.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Draadzicht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte coachuren voor (her-)certificering bij een beroepsverenigingen zoals NOBCO.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden. Draadzicht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens die via e-mail of andere media worden verstrekt, kunnen door de desbetreffende derden (media) worden verwerkt. Dit valt onder jouw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Draadzicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De website wordt gemeten met Google Analytics waarbij maatregelen zijn genomen om persoonlijke data te beschermen (IP-adressen worden gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Draadzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Draadzicht een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Draadzicht van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per e-mail sturen naar Draadzicht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Draadzicht jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Draadzicht reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Draadzicht wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Draadzicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Draadzicht.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website (www.draadzicht.nl) kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Draadzicht streeft ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Draadzicht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website. Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Ook ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op de website vindt.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Draadzicht worden aangepast. De nieuwe versie wordt altijd op deze pagina gepubliceerd. Draadzicht adviseert daarom om regelmatig deze pagina te bekijken, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 14 november 2021.

Privacyverklaring downloaden